RoháčekLukáš21,33

Lukáš 21:33

Evanjelium podľa Lukáša

Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú.


Verš v kontexte

32 Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú. 34 A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú.

Evanjelický

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová na ni­kdy ne­pominú.

Ekumenický

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú.

Bible21

33 Nebe a země po­mi­nou, ale má slova nikdy ne­po­mi­nou.