RoháčekLukáš21,1

Lukáš 21:1

Evanjelium podľa Lukáša

A po­zrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do ch­rámovej pokladnice.


Verš v kontexte

1 A po­zrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do ch­rámovej pokladnice. 2 A videl aj nejakú veľmi chudob­nú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere, 3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci;

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A po­zrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do ch­rámovej pokladnice.

Evanjelický

1 Keď po­z­dvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do po­klad­nice;

Ekumenický

1 Keď sa roz­hliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej po­klad­nice.

Bible21

1 Když se roz­hlé­dl, uvi­děl, jak bo­hatí vhazují své dary do chrá­mové poklad­ny.