RoháčekLukáš17,21

Lukáš 17:21

Evanjelium podľa Lukáša

ani ne­povedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami!


Verš v kontexte

20 A keď sa ho opýtali farize­ovia, kedy prij­de kráľov­stvo Božie, od­povedal im a riekol: Kráľov­stvo Božie ne­prij­de s po­zorovaním, 21 ani ne­povedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami! 22 A učeníkom po­vedal: Prij­dú dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka; ale ne­uvidíte.

späť na Lukáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

21 ani ne­povedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami!

Evanjelický

21 Ani ne­povedia: Aj­hľa, tuto alebo tam­to je! Lebo, aj­hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami!

Ekumenický

21 Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľov­stvo, od­povedal im: Príchod Božieho kráľov­stva sa nedá spozorovať.

Bible21

21 Ne­bu­de možné říci: ‚Je tu!‘ ane­bo: ‚Je tam.‘ Boží králov­ství už je pře­ce mezi vámi!“