RoháčekLukáš15,8

Lukáš 15:8

Evanjelium podľa Lukáša

Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de?


Verš v kontexte

7 Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jed­ným hriešnikom, činiacim po­kánie, väčšia ako nad deväťdesiat­deväť spraved­livými, ktorí ne­pot­rebujú po­kánia. 8 Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de? 9 A keď naj­de, svolá priateľky a súsedy a po­vie: Raduj­te sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola zt­ratila.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 Alebo ktorá žena, ktorá má desať grošov, keby zt­ratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bed­live, do­kiaľ nenaj­de?

Evanjelický

8 Alebo: nie­ktorá žena má desať grošov . Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá usilov­ne, do­kiaľ (ho) nenáj­de?

Ekumenický

8 Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jed­nu drach­mu stratí, či nezažne lam­pu, ne­vymetie a ne­prehľadá dôk­lane dom, kým ju nenáj­de?

Bible21

8 „Kdy­by nějaká že­na mě­la deset min­cí a jednu min­ci ztra­ti­la, ne­roz­svítí lampu, ne­vy­mete dům a ne­bu­de peč­livě hledat, dokud ji nena­jde?