RoháčekLukáš15,23

Lukáš 15:23

Evanjelium podľa Lukáša

a do­veďte to krm­né teľa a za­bite, a jedz­me a veseľme sa,


Verš v kontexte

22 V­tedy povedal otec svojim sluhom: Vy­nes­te rých­le to pr­vé rúcho a ob­lečte ho a daj­te prs­teň na jeho ruku a san­dále na nohy 23 a do­veďte to krm­né teľa a za­bite, a jedz­me a veseľme sa, 24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy a ožil; bol zt­ratený a našiel sa. A začali sa veseliť.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

23 a do­veďte to krm­né teľa a za­bite, a jedz­me a veseľme sa,

Evanjelický

23 po­tom vez­mite vy­kŕmené teľa, za­bite ho a jedz­me a veseľme sa.

Ekumenický

23 Vez­mite vy­kŕmené teľa a za­bite ho! Jedz­me a raduj­me sa,

Bible21

23 Přiveď­te vy­kr­mené tele a po­raz­te je. Jez­me a oslavuj­me,