RoháčekLukáš15,22

Lukáš 15:22

Evanjelium podľa Lukáša

V­tedy povedal otec svojim sluhom: Vy­nes­te rých­le to pr­vé rúcho a ob­lečte ho a daj­te prs­teň na jeho ruku a san­dále na nohy


Verš v kontexte

21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom. 22 V­tedy povedal otec svojim sluhom: Vy­nes­te rých­le to pr­vé rúcho a ob­lečte ho a daj­te prs­teň na jeho ruku a san­dále na nohy 23 a do­veďte to krm­né teľa a za­bite, a jedz­me a veseľme sa,

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

22 V­tedy povedal otec svojim sluhom: Vy­nes­te rých­le to pr­vé rúcho a ob­lečte ho a daj­te prs­teň na jeho ruku a san­dále na nohy

Evanjelický

22 Ale otec roz­kázal sluhom: Prines­te rých­lo najk­rajšie rúcho a ob­lečte ho; daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy;

Ekumenický

22 Ale otec po­vedal svojim sluhom: Prines­te rých­lo naj­lepšie šaty a ob­lečte ho! Daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy!

Bible21

22 Otec však naří­dil svým služebníkům: ‚Při­nes­te nej­lepší ša­ty a ob­leč­te ho. Navlékně­te mu prs­ten a obuj­te ho.