RoháčekLukáš15,18

Lukáš 15:18

Evanjelium podľa Lukáša

Vstanem a poj­dem k svoj­mu Ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou,


Verš v kontexte

17 No, potom vstúpil do seba a po­vedal: Koľko nájom­níkov mojeho otca má hoj­nosť chleba, a ja tu hyniem hladom! 18 Vstanem a poj­dem k svoj­mu Ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, 19 takže už viacej nie som hoden volať sa tvojím synom; učiň ma jako jed­ného zo svojich nájom­níkov.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 Vstanem a poj­dem k svoj­mu Ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou,

Evanjelický

18 Vstanem, pôj­dem k ot­covi a po­viem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe

Ekumenický

18 Vstanem, pôj­dem k svojmu ot­covi a po­viem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe.

Bible21

18 Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě!