RoháčekLukáš13,34

Lukáš 13:34

Evanjelium podľa Lukáša

Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú po­slaní k tebe! Koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti tak, ako sliep­ka svoje kuren­ce pod s­voje krýdla! A nech­celi ste!


Verš v kontexte

33 Avšak musím i dnes i zaj­tra i po­zaj­tre chodiť, lebo nie je možné, aby za­hynul prorok inde než v Jeruzaleme. 34 Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú po­slaní k tebe! Koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti tak, ako sliep­ka svoje kuren­ce pod s­voje krýdla! A nech­celi ste! 35 Hľa, zanecháva sa vám váš dom pus­tý. A ameň vám hovorím, že ma už ni­kdy ne­uvidíte, do­kiaľ ne­prij­de čas, keď po­viete: Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom!

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

34 Ó, Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú po­slaní k tebe! Koľko ráz som chcel shromaždiť tvoje deti tak, ako sliep­ka svoje kuren­ce pod s­voje krýdla! A nech­celi ste!

Evanjelický

34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli po­sielaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliep­ka svoje kuriat­ka pod kríd­la! A nech­celi ste.

Ekumenický

34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý za­bíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe po­slaní! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliep­ka svoje kuriat­ka pod kríd­la, a nech­celi ste.

Bible21

34 Je­ruzalé­me, Je­ruzalé­me, který za­bíjíš pro­roky a ka­menuješ ty, kteří jsou k to­bě po­síláni! Ko­likrát jsem chtěl shro­máž­dit tvé dě­ti, jako slepice shro­mažďuje svá kuřa­ta pod kříd­la, ale ne­ch­tě­li jste.