RoháčekLukáš13,25

Lukáš 13:25

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a za­mkne dvere, začnete von­ku stáť a klepať na dvere a hovoriť: Pane, Pane, ot­vor nám! A od­povediac po­vie vám: Ne­znám vás, od­kiaľ ste.


Verš v kontexte

24 Snažte sa voj­sť tes­nou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať voj­sť, ale nebudú môcť. 25 Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a za­mkne dvere, začnete von­ku stáť a klepať na dvere a hovoriť: Pane, Pane, ot­vor nám! A od­povediac po­vie vám: Ne­znám vás, od­kiaľ ste. 26 Vtedy začnete hovoriť: Jedávali sme pred tebou a pili, a na našich uliciach si učil.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a za­mkne dvere, začnete von­ku stáť a klepať na dvere a hovoriť: Pane, Pane, ot­vor nám! A od­povediac po­vie vám: Ne­znám vás, od­kiaľ ste.

Evanjelický

25 Keď hos­podár už vstane a za­vrie dvere a vy ostanete stáť von­ku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, ot­vor nám, a on vám od­povie: Ne­poz­nám vás, od­kiaľ ste,

Ekumenický

25 Keď hos­podár vstane a za­vrie dvere a vy zo­stanete stáť von­ku, budete klopať na dvere a volať: Pane, ot­vor nám! Ale on vám od­povie: Ne­poz­nám vás. Od­kiaľ ste?

Bible21

25 Když hos­podář vstane a za­vře dveře, zůstanete venku. Bu­dete tlou­ci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám od­po­ví: ‚Ne­znám vás. Ne­vím, odkud jste.‘