RoháčekLukáš1,53

Lukáš 1:53

Evanjelium podľa Lukáša

lačných na­pl­nil dob­rými vecami a bohatých po­slal preč prázd­nych.


Verš v kontexte

52 svrh­nul moc­nárov s trónov a po­výšil ponížených, 53 lačných na­pl­nil dob­rými vecami a bohatých po­slal preč prázd­nych. 54 Zau­jal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, aby sa roz­pamätal na s­voje milosrdenstvo,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

53 lačných na­pl­nil dob­rými vecami a bohatých po­slal preč prázd­nych.

Evanjelický

53 lačných na­sýtil dob­rými vecami a bohatých pre­pus­til na­práz­dno;

Ekumenický

53 Hlad­ných na­sýtil dob­rotami a boháčov pre­pus­til na­práz­dno.

Bible21

53 Hla­dové na­sy­til dob­rý­mi věc­mia bo­haté pro­pustil s prázdnou.