RoháčekLukáš1,35

Lukáš 1:35

Evanjelium podľa Lukáša

A an­jel od­povedal a riekol jej: Svätý Duch prij­de na teba, a moc Naj­vyššieho ti za­tôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.


Verš v kontexte

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Jako sa to stane, keď ne­znám muža? 35 A an­jel od­povedal a riekol jej: Svätý Duch prij­de na teba, a moc Naj­vyššieho ti za­tôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. 36 A hľa, Alžbeta, tvoja po­krev­ná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je šiesty mesiac, tej, ktorú volajú ne­plod­nou,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 A an­jel od­povedal a riekol jej: Svätý Duch prij­de na teba, a moc Naj­vyššieho ti za­tôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.

Evanjelický

35 Od­povedal jej an­jel: Duch Svätý zo­stúpi na teba a moc Naj­vyššieho ťa za­tieni; pre­to aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.

Ekumenický

35 An­jel jej od­povedal: Duch Svätý zo­stúpi na teba a za­tôni ťa moc Naj­vyššieho, a pre­to aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.

Bible21

35 „Se­stoupí na tebe Duch svatý a za­stíní tě moc Nejvyššího,“ od­po­věděl jí an­děl. „To svaté dítě, které se na­rodí, pro­to bude na­zýváno Syn Boží.