RoháčekLukáš1,34

Lukáš 1:34

Evanjelium podľa Lukáša

A Mária po­vedala an­jelovi: Jako sa to stane, keď ne­znám muža?


Verš v kontexte

33 a bude kraľovať nad domom Jakobovým na veky, a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca. 34 A Mária po­vedala an­jelovi: Jako sa to stane, keď ne­znám muža? 35 A an­jel od­povedal a riekol jej: Svätý Duch prij­de na teba, a moc Naj­vyššieho ti za­tôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Jako sa to stane, keď ne­znám muža?

Evanjelický

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža!

Ekumenický

34 Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža.

Bible21

34 „Jak se to stane?“ ze­pta­la se Ma­rie an­dě­la. „Vž­dyť jsem ještě ne­po­zna­la muže.“