RoháčekLukáš1,3

Lukáš 1:3

Evanjelium podľa Lukáša

videlo sa dob­rým aj mne, ktorý som od­hora všet­ko dô­klad­ne sledoval, na­písať ti to zaradom, výbor­ný Te­ofile,


Verš v kontexte

2 ako nám to podali tí, ktorí boli od pr­vopočiat­ku očitými sved­kami a služob­ník­mi slova, 3 videlo sa dob­rým aj mne, ktorý som od­hora všet­ko dô­klad­ne sledoval, na­písať ti to zaradom, výbor­ný Te­ofile, 4 aby si náležite po­znal is­totu vecí, ktorým ťa učili.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 videlo sa dob­rým aj mne, ktorý som od­hora všet­ko dô­klad­ne sledoval, na­písať ti to zaradom, výbor­ný Te­ofile,

Evanjelický

3 aj ja, ktorý som všet­ko znova dô­klad­ne zis­til, roz­hodol som sa, vznešený Te­ofil, na­písať ti to rad-radom,

Ekumenický

3 pred­sa som aj ja uznal za dob­ré dô­klad­ne a sú­stav­ne pre­bádať všet­ko od začiat­ku a na­písať ti, vznešený Te­ofil,

Bible21

3 I já jsem se pro­to roz­ho­dl po pořádku ti o tom na­psat, vznešený Te­ofi­le, ne­boť jsem to všech­no znovu peč­livě pro­zkou­mal,