RoháčekLukáš1,22

Lukáš 1:22

Evanjelium podľa Lukáša

A keď vy­šiel, ne­mohol k nim pre­hovoriť, a po­znali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zo­stal ne­mý.


Verš v kontexte

21 A ľud očakával Za­chariáša a divil sa, keď pred­lieval v chráme. 22 A keď vy­šiel, ne­mohol k nim pre­hovoriť, a po­znali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zo­stal ne­mý. 23 A stalo sa, keď sa vy­pl­nily dni jeho boho­služby, že od­išiel do svoj­ho domu.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď vy­šiel, ne­mohol k nim pre­hovoriť, a po­znali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zo­stal ne­mý.

Evanjelický

22 Keď však vy­šiel, ne­mohol k nim pre­hovoriť; z toho po­znali, že mal videnie v chráme. Lebo dával im znaky a zo­stal ne­mý.

Ekumenický

22 Keď však vy­šiel, nebol už schop­ný k nim pre­hovoriť. A tak spoz­nali, že mal v chráme videnie; dával im len znamenia a zo­stal ne­mý.

Bible21

22 Když ko­nečně vy­šel, ne­mohl s nimi mlu­vit, a tak po­zna­li, že mu­sel mít v chrá­mu vi­dění. Zůstával to­tiž němý a do­ro­zumíval se s nimi po­sunky.