RoháčekLukáš1,18

Lukáš 1:18

Evanjelium podľa Lukáša

A Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Po čom to po­znám? Lebo ja som starý, aj moja manžel­ka je po­kročilá vo svojich dňoch.


Verš v kontexte

17 A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej ob­rátiť srd­cia ot­cov na deti a ne­pos­lušných k roz­um­nos­ti spraved­livých, aby pri­hotovil Pánovi pri­pravený ľud. 18 A Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Po čom to po­znám? Lebo ja som starý, aj moja manžel­ka je po­kročilá vo svojich dňoch. 19 Vtedy od­povedal an­jel a riekol mu: Ja som Gab­riel, ktorý stojím pred Bohom, a som po­slaný na to, aby som hovoril s tebou a zves­toval ti tieto radost­né veci.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Po čom to po­znám? Lebo ja som starý, aj moja manžel­ka je po­kročilá vo svojich dňoch.

Evanjelický

18 I po­vedal Za­chariáš an­jelovi: Po čom to po­znám? Veď som starý a moja manžel­ka je tiež v rokoch.

Ekumenický

18 Za­chariáš po­vedal an­jelovi: Podľa čoho to po­znám? Veď ja som starec a moja manžel­ka je v pokročilom veku.

Bible21

18 „­Pod­le če­ho to poznám?“ ze­ptal se an­dě­la Za­cha­ri­áš. „Vž­dyť jsem stařec! I moje manželka je v pokroči­lém věku.“