RoháčekLukáš1,16

Lukáš 1:16

Evanjelium podľa Lukáša

A mnohých zo synov Iz­raelových ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.


Verš v kontexte

15 lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opoj­ného nebude ni­kdy piť a Svätým Duchom bude na­pl­nený ešte od života svojej mat­ky. 16 A mnohých zo synov Iz­raelových ob­ráti k Pánovi, ich Bohu. 17 A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej ob­rátiť srd­cia ot­cov na deti a ne­pos­lušných k roz­um­nos­ti spraved­livých, aby pri­hotovil Pánovi pri­pravený ľud.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A mnohých zo synov Iz­raelových ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Evanjelický

16 Mnohých zo synov iz­rael­ských ob­ráti k Pánovi, ich Bohu;

Ekumenický

16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Bible21

16 Mno­hé ze synů Iz­rae­le ob­rátí k Hos­po­di­nu, je­jich Bo­hu.