Roháček3. Mojžišova23,32

3. Mojžišova 23:32

Leviticus

Sobotou od­počinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.


Verš v kontexte

31 Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách. 32 Sobotou od­počinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu. 33 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

späť na 3. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

32 Sobotou od­počinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.

Evanjelický

32 Je to pre vás prís­ny deň sviatočného od­počin­ku; kajaj­te sa. Večer deviateho dňa, od večera až do druhého večera, sväťte svoj deň sviatočného od­počin­ku.

Ekumenický

32 Bude to pre vás deň prís­neho sobot­ného od­počin­ku. Budete sa kajať od večera deviateho dňa toho mesiaca. Od jed­ného večera do druhého budete svätiť svoj deň sobot­ného od­počin­ku.

Bible21

32 Bude to pro vás so­bo­ta všech so­bot. Od veče­ra devátého dne ono­ho měsíce do násle­dujícího veče­ra se bu­dete postit a za­chovávat so­botní odpočinek.“