Roháček3. Mojžišova17,13

3. Mojžišova 17:13

Leviticus

A ktokoľvek zo synov Iz­raelových alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, po­kryje ju zemou.


Verš v kontexte

12 Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi. 13 A ktokoľvek zo synov Iz­raelových alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, po­kryje ju zemou. 14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý.

späť na 3. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

13 A ktokoľvek zo synov Iz­raelových alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, po­kryje ju zemou.

Evanjelický

13 Ak nie­kto z Iz­rael­cov a z cudzin­cov, ktorí sa zdržujú medzi nimi, uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, nech vy­leje jeho krv a za­kryje ju zemou.

Ekumenický

13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vy­tiecť krv a za­kryje ju zemou.

Bible21

13 Kdoko­li ze synů Iz­rae­le nebo z přis­těhoval­ců, kteří ži­jí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, mu­sí vy­ce­dit jeho krev a přikrýt ji pra­chem.