RoháčekKolosenským2,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 2:8

Hľaďte, aby vás nie­kto nezajal v lúpež filozofi­ou a prázd­nym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živ­lov sveta a nie podľa Kris­ta;


Verš v kontexte

7 za­korenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste na­učení, hoj­nejúc v nej ďakovaním. 8 Hľaďte, aby vás nie­kto nezajal v lúpež filozofi­ou a prázd­nym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živ­lov sveta a nie podľa Kris­ta; 9 lebo v ňom pre­býva všet­ka pl­nosť božs­tva v teles­ne,

späť na Kolosenským, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Hľaďte, aby vás nie­kto nezajal v lúpež filozofi­ou a prázd­nym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živ­lov sveta a nie podľa Kris­ta;

Evanjelický

8 Hľaďte, aby vás nie­kto ne­str­hol mud­rác­tvom a prázd­nym mámením podľa ľud­ského podania, podľa živ­lov sveta, a nie podľa Kris­ta,

Ekumenický

8 Daj­te po­zor, aby vás nie­kto ne­zviedol prázd­nym a klam­ným filozofovaním, založeným na ľud­ských podaniach, na živ­loch sveta, a nie na Kris­tovi.

Bible21

8 Dej­te si po­zor, aby vás někdo ne­u­ne­sl prázdným kla­mem fi­losofie za­ložené na lid­ské tra­dici, na prin­cipech svě­ta, a ne na Kri­stu.