RoháčekKolosenským1,25

Kolosenským 1:25

ktorej som sa ja stal služob­níkom podľa domos­právy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás na­pl­niť slovo Božie,


Verš v kontexte

24 k­torý sa teraz radujem vo svojich utr­peniach za vás a do­plňujem nedos­tat­ky súžení Kris­tových na svojom ľud­skom tele za jeho telo, ktorým je cir­kev, 25 ktorej som sa ja stal služob­níkom podľa domos­právy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás na­pl­niť slovo Božie, 26 tajom­stvo, skryté od vekov a od dáv­nych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorej som sa ja stal služob­níkom podľa domos­právy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás na­pl­niť slovo Božie,

Evanjelický

25 Jej služob­níkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som do­pl­nil slovo Božie,

Ekumenický

25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo,

Bible21

25 Jejím jsem se stal služebníkem pod­le po­věření, které mi Bůh udě­lil: abych vám plně vy­jevil Boží slovo.