RoháčekKolosenským1,17

Kolosenským 1:17

a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí,


Verš v kontexte

16 lebo v ňom je stvorené všet­ko, všet­ko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, buď tróny buď pan­stvá buď kniežat­stvá buď vr­ch­nos­ti, to všet­ko je stvorené skr­ze neho a cieľom neho, 17 a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí, 18 a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí,

Evanjelický

17 On je pred všet­kým, a všet­ko spolu má v Ňom svoje bytie.

Ekumenický

17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom.

Bible21

17 a on je pře­de vším a jím všech­no sto­jí.