RoháčekKazateľ8,9

Kazateľ 8:9

To všet­ko som videl priložiac svoje srd­ce ku každému dielu, ktoré sa deje pod sln­kom, a videl som i to, že nie­kedy vlád­ne človek nad človekom na svoje zlé.


Verš v kontexte

8 Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby za­držal ducha, ani niet vlády nado dňom smr­ti, ani niet pre­pus­tenia z toho boja, ako ani nezachráni bez­božnosť toho, kto ju pácha. 9 To všet­ko som videl priložiac svoje srd­ce ku každému dielu, ktoré sa deje pod sln­kom, a videl som i to, že nie­kedy vlád­ne človek nad človekom na svoje zlé. 10 A tak som videl bez­božných po­chovaných, a došli pokoja; ale zo svätého mies­ta od­išli a boli za­bud­nutí v mes­te tí, ktorí robili spraved­livo. Aj to je már­nosť.

späť na Kazateľ, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 To všet­ko som videl priložiac svoje srd­ce ku každému dielu, ktoré sa deje pod sln­kom, a videl som i to, že nie­kedy vlád­ne človek nad človekom na svoje zlé.

Evanjelický

9 Všet­ko to som videl, keď som ob­rátil po­zor­nosť na všet­ky činy, ktoré sa dejú pod sln­kom: Že človek vlád­ne nad človekom na jeho škodu.

Ekumenický

9 To všet­ko som videl, keď som sa venoval všet­kému, čo sa deje pod sln­kom v čase, keď človek vlád­ne nad druhým človekom na jeho škodu.

Bible21

9 To všech­no jsem vi­děl, když jsem uvažoval o všem, co se ode­hrává pod slun­cem v ča­se, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhu­bě.