RoháčekKazateľ7,14

Kazateľ 7:14

V dob­rý deň buď tedy šťast­ný v dob­rom a v zlý deň hľaď: Bôh učinil i ten­to pop­ri tam­tom na­to, aby nenašiel človek po ňom ničoho.


Verš v kontexte

13 Vidz dielo Božie, lebo kto môže narov­nať to, čo on skrivil? 14 V dob­rý deň buď tedy šťast­ný v dob­rom a v zlý deň hľaď: Bôh učinil i ten­to pop­ri tam­tom na­to, aby nenašiel človek po ňom ničoho. 15 Všet­ko to som videl vo dňoch svojej már­nos­ti: Stáva sa, že spraved­livý hynie vo svojej spraved­livos­ti, ako sa tiež stáva, že bez­božný dlho žije vo svojej zlobe.

späť na Kazateľ, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 V dob­rý deň buď tedy šťast­ný v dob­rom a v zlý deň hľaď: Bôh učinil i ten­to pop­ri tam­tom na­to, aby nenašiel človek po ňom ničoho.

Evanjelický

14 V dob­rý deň buď dob­rej vôle; v deň zlý si uváž: aj ten­to deň učinil Boh ako tam­ten, aby človek ne­vypát­ral, čo príde po ňom.

Ekumenický

14 V dobrý deň užívaj dob­ro a v zlý deň po­zri: tak pr­vý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezis­til, čo príde po ňom.

Bible21

14 V dob­rý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej uči­nil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy ne­byl jist, co skrývá bu­dou­cnost.