RoháčekKazateľ5,8

Kazateľ 5:8

Keby si videl utis­kovanie chudob­ného a olupovanie súdu a spraved­livos­ti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vy­soký s hora po­zoruje vy­sokého a vy­sokí nad nimi.


Verš v kontexte

7 Lebo kde je mnoho snov, tam i már­nos­ti, i k­de mnoho slov. Boj sa is­tot­ne Boha! 8 Keby si videl utis­kovanie chudob­ného a olupovanie súdu a spraved­livos­ti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vy­soký s hora po­zoruje vy­sokého a vy­sokí nad nimi. 9 A užitok zeme je vo všet­kom; i samému kráľovi slúži pole.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Keby si videl utis­kovanie chudob­ného a olupovanie súdu a spraved­livos­ti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vy­soký s hora po­zoruje vy­sokého a vy­sokí nad nimi.

Evanjelický

8 Ale zis­kom pre krajinu vo všet­kom tom by bol kráľ, ktorý vlád­ne nad ob­robenou zemou.

Ekumenický

8 Všetok zisk krajiny z obrobenej zeme pat­rí kráľovi.

Bible21

8 Úro­du země si dělí všich­ni, na poli pře­ce vy­dělá i král.