RoháčekKazateľ5,5

Kazateľ 5:5

Je lepšie, aby si ne­sľuboval, než aby si sľúbil a ne­spl­nil.


Verš v kontexte

4 Keby si sľúbil Bohu sľub, ne­od­kladaj ho spl­niť; lebo neni záľuby v bláz­noch; to, čo sľúbiš, splň! 5 Je lepšie, aby si ne­sľuboval, než aby si sľúbil a ne­spl­nil. 6 Nedaj svojich úst, aby spôsobily to, že by hrešilo tvoje telo, ani ne­povedz pred an­jelom, že je to omyl. Prečo sa má Bôh hnevať na tvoj hlas a zkaziť dielo tvojich rúk?

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Je lepšie, aby si ne­sľuboval, než aby si sľúbil a ne­spl­nil.

Evanjelický

5 Nedopusť, aby ťa ús­ta zvied­li na hriech, nehovor pred Božím po­slom: Bol to omyl. Prečo sa má Boh hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk?

Ekumenický

5 Nedovoľ ús­tam, aby ti telo zvádzali na hriech, a nehovor pred Božím po­slom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh roz­hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk?

Bible21

5 Ne­dovol svým ústům, aby tě přive­dla k hří­chu, neříkej Boží­mu po­s­lu, žes to tak ne­mys­lel. Pro­č máš svou řečí hněvat Bo­ha, takže by zničil vše, cos dokázal?