RoháčekKazateľ5,18

Kazateľ 5:18

Hľa, čo som ja videl: čo je dobré a čo pek­né, je to, aby jedol človek a pil a videl dob­ré vo všet­kej svojej práci, ktorou sa trudí pod sln­kom ten skrom­ný počet dní svoj­ho života, ktoré mu dal Bôh, lebo to je jeho podiel.


Verš v kontexte

17 A ešte k tomu jedol po všetky svoje dni vo tme, pri čom zažil mnoho ne­vole i ne­moci i hnevu. 18 Hľa, čo som ja videl: čo je dobré a čo pek­né, je to, aby jedol človek a pil a videl dob­ré vo všet­kej svojej práci, ktorou sa trudí pod sln­kom ten skrom­ný počet dní svoj­ho života, ktoré mu dal Bôh, lebo to je jeho podiel. 19 Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Hľa, čo som ja videl: čo je dobré a čo pek­né, je to, aby jedol človek a pil a videl dob­ré vo všet­kej svojej práci, ktorou sa trudí pod sln­kom ten skrom­ný počet dní svoj­ho života, ktoré mu dal Bôh, lebo to je jeho podiel.

Evanjelický

18 Aj to, že Boh dal nie­komu bohat­stvo a majetok a do­volil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar.

Ekumenický

18 Každý človek, ktorému Boh dal bohat­stvo, po­klady, umožnil mu z toho užívať, zo­brať si podiel a radovať sa vo svojej námahe, do­stal Boží dar,

Bible21

18 Komu Bůh do­přál bo­hatství a jmění a dovo­lil mu jich užívat, ať při­jme svůj úděl a ra­duje se upro­střed svého pach­tění – vž­dyť je to Boží dar!