RoháčekKazateľ4,4

Kazateľ 4:4

A videl som všet­ku tú námahu a každú tú ob­rat­nosť v práci, že je to rev­nivosť jed­ného na druhého. Aj to je már­nosť a hon­ba po vet­re.


Verš v kontexte

3 a že lepšie nad obojich je tomu, kto ešte vôbec nebol, kto ne­videl zlého skut­ku, ktorý sa deje pod sln­kom. 4 A videl som všet­ku tú námahu a každú tú ob­rat­nosť v práci, že je to rev­nivosť jed­ného na druhého. Aj to je már­nosť a hon­ba po vet­re. 5 Blázon za­kladá svoje ruky a jie svoje mäso.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A videl som všet­ku tú námahu a každú tú ob­rat­nosť v práci, že je to rev­nivosť jed­ného na druhého. Aj to je már­nosť a hon­ba po vet­re.

Evanjelický

4 A videl som, že všet­ka námaha a všetok ús­pech z práce budí žiar­livosť jed­ného proti druhému. Aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Ekumenický

4 Videl som všet­ku námahu a všet­ku vy­darenú prácu, ako vzbudzuje vzájom­nú závisť. Aj to je már­nosť a hon­ba za vet­rom.

Bible21

4 Shledal jsem také, že všech­no pach­tění a sna­ha o úspěch pra­mení z lid­ské závisti vůči bližní­mu. I to je marnost a hon­ba za větrem!