RoháčekKazateľ2,16

Kazateľ 2:16

Lebo nie je na veky pamäti ani múd­remu ani bláz­novi, pre­tože už v budúcich dňoch sa dáv­no všet­ko za­bud­ne. A jako zomiera múd­ry rov­nako jako blázon!


Verš v kontexte

15 Pre­to som po­vedal vo svojom srd­ci: Keďže to, čo sa pri­hodí bláz­novi, pri­hodí sa aj mne, načože som ja vtedy bol múd­rejší? A po­vedal som vo svojom srd­ci, že i to je már­nosť. 16 Lebo nie je na veky pamäti ani múd­remu ani bláz­novi, pre­tože už v budúcich dňoch sa dáv­no všet­ko za­bud­ne. A jako zomiera múd­ry rov­nako jako blázon! 17 A tak som nenávidel život, pre­tože sa mi protivilo všet­ko to, čo sa deje pod sln­kom, lebo je všet­ko már­nosť a hon­ba po vet­re.

späť na Kazateľ, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo nie je na veky pamäti ani múd­remu ani bláz­novi, pre­tože už v budúcich dňoch sa dáv­no všet­ko za­bud­ne. A jako zomiera múd­ry rov­nako jako blázon!

Evanjelický

16 Pamiat­ka po múd­rom ani po bláz­novi ne­tr­vá naveky, v budúcich dňoch sa za­bud­ne na všet­ko a múd­ry umiera tak ako blázon.

Ekumenický

16 lebo niet stálej spomien­ky ani na múd­reho, ani na hlupáka. V nasledujúcich dňoch sa na všet­ko za­bud­ne. Ako to, že múd­ry zomiera rov­nako ako hlupák?!

Bible21

16 Po moud­rém ani hloupém památka ne­po­trvá věčně. Vše mi­nulé se v bu­dou­cnu za­po­mene – jak moud­rého, tak hlupáka čeká smrt.