RoháčekKazateľ1,16

Kazateľ 1:16

Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti,


Verš v kontexte

15 To, čo je krivé, nedá sa narov­nať, a nedos­tatok sa nedá vy­počítať. 16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti, 17 pre­to som priložil svoje srd­ce po­znať múd­rosť a po­znať nerozum a bláz­nov­stvo, ale som po­znal, že aj to je shon po vet­re;

späť na Kazateľ, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Hovoril som so svojím srd­com a riekol som: Hľa, nadobudol som veľkej a vše väčšej múd­ros­ti nad všet­kých, ktorí boli predo mnou nad Jeruzalemom, a moje srd­ce videlo mnoho múd­ros­ti a vedomos­ti,

Evanjelický

16 Po­vedal som si: Nadobudol som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou boli v Jeruzaleme, a moje srd­ce za­kúsilo mnoho múd­ros­ti a po­znania.

Ekumenický

16 Po­mys­lel som si: Zís­kal som väčšiu a hoj­nejšiu múd­rosť ako všet­ci, ktorí predo mnou vlád­li nad Jeruzalemom, a moje srd­ce za­kúsilo veľa múd­ros­ti a po­znania.

Bible21

16 Po­mys­lel jsem si: Hle, nabyl jsem moud­rosti a převýšil všech­ny, kdo vlád­li Je­ruzalé­mu pře­de mnou. Pro­tože jsem po­jal to­lik moud­rosti a vědění,