RoháčekJúdov1,14

Júdov 1:14

A prorokoval aj o nich sied­my od Adama Enoch, keď po­vedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami


Verš v kontexte

13 divoké vlny mor­ské, vy­peňujúce svoje vlast­né haneb­nos­ti, blud­né hviez­dy, ktorým je za­chovaná mrákava tmy na večnosť. 14 A prorokoval aj o nich sied­my od Adama Enoch, keď po­vedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami 15 učiniť súd proti všet­kým a náležite skárať všet­kých ich bez­božníkov pre všet­ky skut­ky ich bez­božnos­ti, ktorými páchali bez­božnosť, a pre všet­ky tvr­dé reči spupné, ktoré hovorili proti ne­mu, hriešnici, bez­božní.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A prorokoval aj o nich sied­my od Adama Enoch, keď po­vedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami

Evanjelický

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,

Ekumenický

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,

Bible21

14 V sedmé gene­raci od Ada­ma o nich pro­ro­koval Enoch, když řekl: „Hle, Pán při­cházís ne­sčí­s­lný­mi tisíci svých svatých,