RoháčekJózua6,26

Józua 6:26

Toho času za­viazal Jozua každého prísahou a vy­slovil kliatbu: Nech je zlorečený pred Hos­podinom muž, ktorý by po­vs­tal a staväl toto mes­to, Jericho; za cenu svojho pr­vorodeného syna ho založí a za cenu svojho najm­ladšieho po­staví jeho brány.


Verš v kontexte

25 A smil­nicu Rachab, dom jej otca i všet­ko, čo mala, za­choval Jozua pri živote. A býva v strede Iz­raelovom až do tohoto dňa, pre­tože ukryla po­slov, ktorých bol po­slal Jozua, aby prešpehovali Jericho. 26 Toho času za­viazal Jozua každého prísahou a vy­slovil kliatbu: Nech je zlorečený pred Hos­podinom muž, ktorý by po­vs­tal a staväl toto mes­to, Jericho; za cenu svojho pr­vorodeného syna ho založí a za cenu svojho najm­ladšieho po­staví jeho brány. 27 A Hos­podin bol s Jozu­om, a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po celej zemi.

späť na Józua, 6

Príbuzné preklady Roháček

26 Toho času za­viazal Jozua každého prísahou a vy­slovil kliatbu: Nech je zlorečený pred Hos­podinom muž, ktorý by po­vs­tal a staväl toto mes­to, Jericho; za cenu svojho pr­vorodeného syna ho založí a za cenu svojho najm­ladšieho po­staví jeho brány.

Evanjelický

26 Vtedy Józua za­viazal ľudí prísahou: Nech je pre­kliaty pred Hos­podinom, kto by sa dal do stav­by Jericha. Za cenu pr­vorodeného nech kladie jeho zá­klady a za cenu svoj­ho najm­ladšieho nech stavia jeho brány.

Ekumenický

26 Vtedy Jozua za­viazal ľud touto prísahou: Pre­kliaty pred Hos­podinom, kto by sa dal do stav­by mes­ta Jericha! Na svojom pr­vorodenom synovi položí jeho zá­klady, na svojom najm­ladšom synovi osadí jeho brány.

Bible21

26 Teh­dy Jo­zue přísahal: „Zlořečený buď před Hospodinem, kdo po­vstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvo­ro­zeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí.“