RoháčekJózua17,3

Józua 17:3

Ale Celaf­chad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manas­sesov­ho, ne­mal synov iba dcéry. A toto mená jeho dcér: Macha, Noa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca,


Verš v kontexte

2 A dostalo sa aj ostatným synom Manas­sesovým po ich čeľadiach, synom Abiezera, synom Chéleka, synom As­riela, synom Séchema, synom Chéfera, synom Šemídu. To boli synovia Manas­sesa, syna Jozefov­ho, mužovia, po svojich čeľadiach. 3 Ale Celaf­chad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manas­sesov­ho, ne­mal synov iba dcéry. A toto mená jeho dcér: Macha, Noa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca, 4 ktoré pri­stúpiac pred Eleazára, kňaza, a pred Jozuu, syna Núnov­ho, a pred kniežatá riek­ly: Hos­podin pri­kázal Mojžišovi, aby nám dal dedičs­tvo medzi našimi brat­mi. A tak im dal, na roz­kaz Hos­podinov, dedičs­tvo medzi brat­mi ich ot­ca.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale Celaf­chad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manas­sesov­ho, ne­mal synov iba dcéry. A toto mená jeho dcér: Macha, Noa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca,

Evanjelický

3 Ale Celof­chád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov, syn Menaššeho ne­mal synov, len dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Mach­lá, Nóá, Chog­lá, Mil­ká a Tir­cá.

Ekumenický

3 No Celof­chád, Chéferov syn, Gileádov syn, Makírov syn, Menašše­ov syn, ne­mal synov, iba dcéry. Volali sa: Mach­la, Nóa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca.

Bible21

3 Ce­lo­f­chad, syn Chefe­ra, syna Gi­leádova, syna Machi­rova, syna Mana­se­sova, ale neměl sy­ny, jen samé dce­ry. Jmenovaly se: Mach­la, Noa, Chogla, Milka a Ti­r­sa.