RoháčekJózua12,7

Józua 12:7

A toto kráľovia zeme, ktorých po­bil Jozua a synovia Iz­raelovi za Jor­dánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiah­ne hore do Seira, a Jozua ju dal po­koleniam Iz­raelovým do dedičs­tva podľa ich údelov,


Verš v kontexte

6 Mojžiš služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raelovi ich po­bili, a Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičs­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho. 7 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bil Jozua a synovia Iz­raelovi za Jor­dánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiah­ne hore do Seira, a Jozua ju dal po­koleniam Iz­raelovým do dedičs­tva podľa ich údelov, 8 na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bil Jozua a synovia Iz­raelovi za Jor­dánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiah­ne hore do Seira, a Jozua ju dal po­koleniam Iz­raelovým do dedičs­tva podľa ich údelov,

Evanjelický

7 Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Iz­rael­ci porazili na druhej, západ­nej strane Jor­dánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlast­níc­tva kmeňom Iz­raela, každému jeho diel,

Ekumenický

7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Iz­raeliti porazili na druhej, západ­nej, strane Jor­dána od Baál-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálak, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlast­níc­tva iz­rael­ským kmeňom, každému jeho diel

Bible21

7 A toto jsou králové té země, které po­bil Jo­zue se syny Iz­rae­le na západním bře­hu Jordánu od Baal-gá­du v Li­banon­ském údo­lí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seí­ru. Tuto zem dal Jo­zue iz­rael­ským kmenům do vlastnictví pod­le je­jich podílů