RoháčekJózua11,23

Józua 11:23

A tedy vzal Jozua celú zem podľa všet­kého toho, čo hovoril Hos­podin Mojžišovi, a Jozua ju dal Iz­raelovi do dedičs­tva podľa ich údelov po ich po­koleniach. A tak mala zem po­koj od voj­ny.


Verš v kontexte

21 V tom čase prišiel Jozua a vy­plienil Enákov s vr­chov, z Heb­rona, z Debíra, z Anába a so všet­kých vr­chov Jud­ska jako i so všet­kých vr­chov Iz­rael­ska, s ich mes­tami ich vy­hladil Jozua, za­riek­nutých na záhubu. 22 Nezos­talo nik­torého z Enákov v zemi synov Iz­raelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte po­zos­tali. 23 A tedy vzal Jozua celú zem podľa všet­kého toho, čo hovoril Hos­podin Mojžišovi, a Jozua ju dal Iz­raelovi do dedičs­tva podľa ich údelov po ich po­koleniach. A tak mala zem po­koj od voj­ny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 A tedy vzal Jozua celú zem podľa všet­kého toho, čo hovoril Hos­podin Mojžišovi, a Jozua ju dal Iz­raelovi do dedičs­tva podľa ich údelov po ich po­koleniach. A tak mala zem po­koj od voj­ny.

Evanjelický

23 Tak­to Józua ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho čias­t­ku; a krajina mala po­koj od voj­ny.

Ekumenický

23 Jozua teda ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala po­koj od voj­ny.

Bible21

23 Tak Jo­zue za­bral ce­lou zem, přes­ně jak Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi. Jo­zue ji po­tom dal Iz­rae­li za dě­dictví pod­le je­jich kmenových podílů. Země teh­dy odpoči­nu­la od válek.