RoháčekJózua11,22

Józua 11:22

Nezos­talo nik­torého z Enákov v zemi synov Iz­raelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte po­zos­tali.


Verš v kontexte

21 V tom čase prišiel Jozua a vy­plienil Enákov s vr­chov, z Heb­rona, z Debíra, z Anába a so všet­kých vr­chov Jud­ska jako i so všet­kých vr­chov Iz­rael­ska, s ich mes­tami ich vy­hladil Jozua, za­riek­nutých na záhubu. 22 Nezos­talo nik­torého z Enákov v zemi synov Iz­raelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte po­zos­tali. 23 A tedy vzal Jozua celú zem podľa všet­kého toho, čo hovoril Hos­podin Mojžišovi, a Jozua ju dal Iz­raelovi do dedičs­tva podľa ich údelov po ich po­koleniach. A tak mala zem po­koj od voj­ny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 Nezos­talo nik­torého z Enákov v zemi synov Iz­raelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte po­zos­tali.

Evanjelický

22 Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali.

Ekumenický

22 Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde.

Bible21

22 V zemi synů Iz­rae­le nikdo z Ana­kov­ců ne­zůstal; přeži­li jen v Gaze, v Gatu a v Ašdo­du.