RoháčekJózua1,8

Józua 1:8

Ne­uh­ne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš roz­mýšľať o nej vod­ne i vnoci, aby si os­tríhal a činil všet­ko podľa všet­kého toho, čo je na­písané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja ces­ta, a vtedy budeš robiť múd­re a roz­um­ne.


Verš v kontexte

7 Len buď sil­ný a pev­ný veľmi os­tríhať, aby si činil všet­ko podľa celého zákona, ktorý ti pri­kázal Mojžiš, môj služob­ník. Ne­uchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múd­re a roz­um­ne vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš. 8 Ne­uh­ne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš roz­mýšľať o nej vod­ne i vnoci, aby si os­tríhal a činil všet­ko podľa všet­kého toho, čo je na­písané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja ces­ta, a vtedy budeš robiť múd­re a roz­um­ne. 9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­uh­ne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš roz­mýšľať o nej vod­ne i vnoci, aby si os­tríhal a činil všet­ko podľa všet­kého toho, čo je na­písané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja ces­ta, a vtedy budeš robiť múd­re a roz­um­ne.

Evanjelický

8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst, ale roz­jímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všet­ko, čo je v nej na­písané; lebo vtedy sa vy­darí tvoja ces­ta a budeš mať ús­pech.

Ekumenický

8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst. Roz­jímaj však o nej vo dne i v noci, aby si za­chovával všet­ko, čo je v nej na­písané, lebo vtedy sa ti zdarí ces­ta a budeš si počínať roz­um­ne.

Bible21

8 Kni­ha to­ho­to Záko­na ať se ne­vzdálí od tvých úst, ale přemí­tej o něm dnem i no­cí, abys peč­livě do­držoval vše, co je v něm psáno. Teh­dy bu­deš mít na svých cestách úspěch a teh­dy se ti bude dařit.

RoháčekJózua1,8