RoháčekJózua1,6

Józua 1:6

Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.


Verš v kontexte

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám. 7 Len buď sil­ný a pev­ný veľmi os­tríhať, aby si činil všet­ko podľa celého zákona, ktorý ti pri­kázal Mojžiš, môj služob­ník. Ne­uchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múd­re a roz­um­ne vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.

Evanjelický

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty do dedičs­tva pri­delíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.

Ekumenický

6 Buď sil­ný a od­vážny, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich ot­com.

Bible21

6 Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám.

RoháčekJózua1,6