RoháčekJózua1,3

Józua 1:3

Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,


Verš v kontexte

2 Mojžiš, môj služob­ník zo­mrel; pre­to teraz vstaň a prejdi cez tento Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Iz­raelovým. 3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi, 4 všet­ko od púšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates; celá zem Hetejov a všet­ko až po Veľké more, na západe sln­ka, bude vaším územím.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,

Evanjelický

3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;

Ekumenický

3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi.

Bible21

3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi.

RoháčekJózua1,3