RoháčekJoel2,19

Joel 2:19

A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi.


Verš v kontexte

18 Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom. 19 A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi. 20 Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi.

Evanjelický

19 Hos­podin od­povedal svoj­mu ľudu: Aj­hľa, po­sielam vám obilie, mušt i olej, a na­sýtite sa tým. A už vás ne­vydám na po­tupu medzi po­han­mi.

Ekumenický

19 Hos­podin dá od­poveď svoj­mu ľudu: Hľa, po­sielam vám obilie, mušt i olej a na­sýtite sa tým. Viac vás už ne­vydám na po­tupu medzi po­han­mi.

Bible21

19 Hos­po­din své­mu lidu odpoví: „Hle, po­sílám vám obilí, víno a olej do sytosti! Nevydám vás už nikdy vícpo­smě­chu mezi po­ha­ny.

RoháčekJoel2,19