RoháčekJoel1,2

Joel 1:2

Počuj­te to, star­ci, a po­zoruj­te ušami, všet­ci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich ot­cov?


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Jo­elovi, synovi Petuelov­mu. 2 Počuj­te to, star­ci, a po­zoruj­te ušami, všet­ci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozp­rávajú svojim synom a ich synovia po­koleniu, ktoré p­rij­de potom.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj­te to, star­ci, a po­zoruj­te ušami, všet­ci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich ot­cov?

Evanjelický

2 Počuj­te toto, starší, načúvaj­te všet­ci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov?

Ekumenický

2 Zbys­trite sluch všet­ci obyvatelia krajiny. Počuj­te toto, starší, stalo sa niečo podob­né za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov?

Bible21

2 Stařeši­nové, teď toto po­s­lyš­te, všich­ni obyva­te­lé země, ucho nakloňte! Stalo se co ta­kového za vašich dnůane­bo za dnů vašich ot­ců?

RoháčekJoel1,2