RoháčekJób38

Jób

Hospodin karhá Joba. Jeho preveľká moc tvoriteľská a Jobova bezvládnosť.1 Vtedy od­povedal Hos­podin Jobovi z vích­rice a riekol: 2 Kto je to, ktorý to za­temňuje radu slovami bez známos­ti? 3 Nože pre­páš svoje bed­rá jako muž, a budem sa ťa pýtať, a ty mi oznám! 4 Kde si bol, keď som za­kladal zem? Oznám, akže znáš roz­um? 5 Kto položil jej roz­mery, keď vieš? Alebo kto roz­tiahol po nej šnúru? 6 Na čom s­toja a do čoho sú za­pus­tené jej pod­stav­ce, alebo kto položil jej uhol­ný kameň, 7 keď spolu plesaly hviez­dy rána, a keď jasali všet­ci synovia Boží? 8 A k­to zatarasil dverami more, keď sa vy­rútilo, vy­šlo zo života matky? 9 Keď som roz­ložil ob­lak za jeho odev a mrákavu za jeho plien­ky? 10 A keď som mu vy­dal svoj zákon a položil som závory a vráta 11 a riekol som: Po­tiaľto prij­deš a nie ďalej, a tu položia hať proti pýche tvojich vĺn!? 12 Či si voľakedy za svojich dní roz­kázal ránu? Či si ukázal ran­nej zore, k­de je jej mies­to, 13 poveliac, aby sa chopila krýdel zeme, a aby boli strasení s nej bez­božníci? 14 Nech sa pre­vracia a mení tvar ako pečat­ná hmota, a iné veci nech sa po­stavia ako rúcho! 15 A tak nech je odňaté od bez­božných ich svet­lo, a vy­soké rameno nech sa poláme! 16 Či si voľakedy prišiel až ku žried­lam mora alebo či si sa pre­chádzal po vnút­ri priepas­ti? 17 Či sú ti zjavené brány smr­ti, alebo brány tône smr­ti si videl? 18 Či si si pre­zrel všet­ko až po šír­ky zeme? Oznám, ak ju znáš celú! 19 Kde je cesta na mies­to ta, kde býva svet­lo? Alebo čo do tmy, kde je jej mies­to? 20 Aby si to pojal a od­viedol v jeho medze a keď roz­umieš chod­níkom, k­toré vedú k jeho domu? 21 P­rav­da vieš, lebo si sa vtedy narodil, a počet tvojich dňov je veľký! 22 Či si prišiel voľakedy k po­kladom snehu a po­klady kamen­ca si videl? 23 Ktoré zdŕžam u seba na čas súženia, na deň boja a voj­ny? 24 Kde je ces­ta na mies­to ta, kde sa delí svet­lo, k­toré rozháňa východ­ný vietor po zemi? 25 Kto roz­delil po­vod­ni prietok v obe strany a ces­tu bles­ku zvukov hromu, 26 aby dal pršať na zem, kde nieto ni­koho, na púšť, na ktorej neni človeka? 27 Aby na­sýtil pus­tinu a mies­ta ob­rátené na púšť, a spôsobil to, aby rá­stla mladist­vá tráva zelená? 28 Či má dážď ot­ca, alebo kto plodí kvap­ky rosy? 29 Z čieho života vy­chádza mráz, a okyť nebies, kto ju plodí? 30 Vody sa skrývajú ako pod kameň, a tvár priepas­ti za­mrz­núc drží sa spolu. 31 Či si sviazal sväz­ky Plejad alebo či si roz­viazal po­v­razy Ori­ona? 32 Či vy­vedieš Maz­zárot svojím časom? Alebo Ar­ktura i s jeho syn­mi po­vedieš? 33 Či znáš zákony nebies? Či položíš toho správu na zemi? 34 Či po­z­dvih­neš svoj hlas k ob­laku, aby ťa po­kryla hoj­nosť vody? 35 Či pošleš bles­ky hromu, a poj­dú? A či ti azda po­vedia: Hľa, tu sme? 36 Kto vložil do ľad­vín múd­rosť alebo kto dal srd­cu roz­um? 37 Kto spočíta ob­laky v s­vojej múdrosti, a nebes­ké kožice vody kto na­hne, 38 keď sa sleje prach zeme v pev­nú sliatinu, a hrudy sú pev­ne slepené? 39 Či ulovíš ľvici korisť a hl­tavosť ľvíčat ukojíš, 40 keď sa krčia v pelešiach, sedia v húšti čihajúc? 41 Kto pri­pravuje hav­ranovi jeho po­krm, keď volajú jeho mláďatá k sil­nému Bohu, keď blúdia bez po­travy?

RoháčekJób38