RoháčekJób1,22

Jób 1:22

V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job a ne­pri­vlast­nil Bohu ničoho nerozum­ného.


Verš v kontexte

20 Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa. 21 A riekol: Na­hý som vy­šiel zo života svojej mat­ky a na­hý sa ta na­vrátim. Hos­podin dal, Hos­podin vzal. Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo. 22 V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job a ne­pri­vlast­nil Bohu ničoho nerozum­ného.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job a ne­pri­vlast­nil Bohu ničoho nerozum­ného.

Evanjelický

22 Pri tom všet­kom Jób ne­zhrešil a ne­spáchal nič urážlivé proti Bohu.

Ekumenický

22 Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ne­zhrešil a ne­prisúdil Bohu nič nenáležité.

Bible21

22 V tom ve všem Job ne­zhřešil a ne­obvi­nil Boha z niče­ho špatného.

RoháčekJób1,22