RoháčekJeremiáš7,6

Jeremiáš 7:6

ak neutisknete po­hos­tína, siroty a vdovy a nijakým činom ne­vylejete ne­vin­nej krvi na tom­to mies­te a za inými bohy ne­poj­dete sebe na zlé,


Verš v kontexte

5 Lebo ak na­ozaj budete činiť tak, aby vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, ak na­ozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym, 6 ak neutisknete po­hos­tína, siroty a vdovy a nijakým činom ne­vylejete ne­vin­nej krvi na tom­to mies­te a za inými bohy ne­poj­dete sebe na zlé, 7 vtedy spôsobím to, že budete bývať na tom­to mies­te, v zemi, ktorú som dal vašim ot­com od veku až na veky.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 ak neutisknete po­hos­tína, siroty a vdovy a nijakým činom ne­vylejete ne­vin­nej krvi na tom­to mies­te a za inými bohy ne­poj­dete sebe na zlé,

Evanjelický

6 ak nebudete utláčať cudzin­cov, siroty a vdovy, ani ne­vin­nú krv prelievať na tom­to mies­te, ani za inými boh­mi chodiť na vlast­nú škodu,

Ekumenický

6 ak nebudete utláčať cudzin­ca, sirotu a vdovu, ak nebudete na tom­to mies­te prelievať ne­vin­nú krv a ak nebudete chodiť za cudzími boh­mi na vlast­nú škodu,

Bible21

6 pokud přestanete vy­kořisťovat přis­těhoval­ce, si­ro­tky a vdovy, pokud přestanete na tom­to místě pro­lévat ne­vinnou krev a ne­bu­dete už k vlastní škodě následovat cizí bohy –