RoháčekJeremiáš7,33

Jeremiáš 7:33

A tak bude mŕt­ve telo tohoto ľudu za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­ským šel­mám, a nebude ni­koho, kto by za­plašil.


Verš v kontexte

32 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už viacej ne­povie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hin­noma, ale údolie vraždenia, a budú po­chovávať v Tofete, pre­tože nebude in­de do­sť miesta. 33 A tak bude mŕt­ve telo tohoto ľudu za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­ským šel­mám, a nebude ni­koho, kto by za­plašil. 34 A spôsobím to, že pre­stane z miest Júdových a z ulíc Jeruzalema hlas veselos­ti a hlas rados­ti, hlas ženícha a hlas ne­ves­ty, lebo zem bude pus­tinou.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

33 A tak bude mŕt­ve telo tohoto ľudu za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­ským šel­mám, a nebude ni­koho, kto by za­plašil.

Evanjelický

33 Mŕt­voly toh­to ľudu budú po­kr­mom nebes­kému vtác­tvu a poľnej zveri, ktorú ni­kto nezap­laší.

Ekumenický

33 Mŕt­voly toh­to ľudu budú po­kr­mom nebes­kých vtákov a poľnej zveri a nebude ni­koho, kto by ich od­plašil.

Bible21

33 Na mrt­vo­lách to­ho­to lidu se bu­dou pást ptáci i divá zvěř a ne­bu­de, kdo by je od­háněl.