RoháčekJeremiáš7,32

Jeremiáš 7:32

Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už viacej ne­povie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hin­noma, ale údolie vraždenia, a budú po­chovávať v Tofete, pre­tože nebude in­de do­sť miesta.


Verš v kontexte

31 A na­staväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hin­noma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som ne­prikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce. 32 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už viacej ne­povie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hin­noma, ale údolie vraždenia, a budú po­chovávať v Tofete, pre­tože nebude in­de do­sť miesta. 33 A tak bude mŕt­ve telo tohoto ľudu za po­krm nebes­kému vtác­tvu a zem­ským šel­mám, a nebude ni­koho, kto by za­plašil.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

32 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už viacej ne­povie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hin­noma, ale údolie vraždenia, a budú po­chovávať v Tofete, pre­tože nebude in­de do­sť miesta.

Evanjelický

32 Pre­to, hľa, pri­chádzajú dni - znie výrok Hos­podinov - keď už nebudú hovoriť: Tófet, alebo údolie Ben Hin­nóm, ale: Údolie vraždy, a v Tófete budú po­chovávať pre nedos­tatok mies­ta.

Ekumenický

32 Pre­to prídu dni — znie výrok Hos­podina —, že už sa nebude hovoriť Tófet ani Údolie Ben-Hin­nóm, ale Údolie vraždenia a Tófet sa pre nedos­tatok mies­ta stane poh­rebis­kom.

Bible21

32 A pro­to hle, při­cházejí dny, praví Hos­po­din, kdy se mu už ne­bu­de ří­kat Tofet ani údo­lí Ben-hi­nom, ale Údo­lí vraždění a v Tofetu se bude po­hřbívat, až už ne­bu­de ani kam.