RoháčekJeremiáš7,28

Jeremiáš 7:28

A po­vieš im: Toto je ten národ, ktorý ne­počúva na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani ne­prijíma káz­ne. Prav­da za­hynula, a je vy­ťatá z ich úst.


Verš v kontexte

27 A tak im budeš hovoriť všet­ky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti. 28 A po­vieš im: Toto je ten národ, ktorý ne­počúva na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani ne­prijíma káz­ne. Prav­da za­hynula, a je vy­ťatá z ich úst. 29 Ostrihaj, d­céro Jeruzalema, ozdobu svojej hlavy a od­hoď a po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na vy­sokých mies­tach holých, lebo Hos­podin za­vr­hol a opus­til po­kolenie svojej prch­livos­ti.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 A po­vieš im: Toto je ten národ, ktorý ne­počúva na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani ne­prijíma káz­ne. Prav­da za­hynula, a je vy­ťatá z ich úst.

Evanjelický

28 Vtedy im po­vedz: Toto je národ, ktorý ne­pos­lúchal hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a ne­prijal výs­trahu. Zhynula prav­da a vy­miz­la z ich úst.

Ekumenický

28 Po­vedz im teda: Toto je národ, ktorý ne­pos­lúcha Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nie je ochot­ný prijať výs­trahu. Za­hynula ver­nosť a vy­tratila sa z ich úst.

Bible21

28 Pro­to jim řekni: ‚To­to je národ, který ne­po­s­lou­chá Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a nene­chá se poučit. Prav­da se ztra­ti­la, v ús­tech ji nemají.‘