RoháčekJeremiáš7,12

Jeremiáš 7:12

Lebo nože iďte na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiat­ku bývať svoj­mu menu, a vidz­te, čo som mu učinil pre zlosť svojeho ľudu Iz­raela!


Verš v kontexte

11 Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin. 12 Lebo nože iďte na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiat­ku bývať svoj­mu menu, a vidz­te, čo som mu učinil pre zlosť svojeho ľudu Iz­raela! 13 A tak teraz pre­tože páchate všet­ky tie skut­ky, hovorí Hos­podin, a p­retože som vám hovoril vstávajúc skoro za rána a hovoriac z­nova a znova, a ne­počuli ste, a keď som vás volal, ne­oz­vali ste sa,

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo nože iďte na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiat­ku bývať svoj­mu menu, a vidz­te, čo som mu učinil pre zlosť svojeho ľudu Iz­raela!

Evanjelický

12 Choďte k môj­mu po­svät­nému mies­tu, ktoré bolo v Šíle, kde som spr­voti pri­pravil príbytok svoj­mu menu, a po­zrite, čo som s ním urobil pre zlo svoj­ho ľudu, Iz­raela.

Ekumenický

12 Choďte len na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som pred­tým pri­pravil príbytok pre svoje meno, a po­zrite, čo som z neho urobil pre zločin­nosť môj­ho ľudu, Iz­raela.

Bible21

12 Jen si za­jdě­te do Ší­la, na místo, kde jsem kdy­si ne­chal pře­bývat své jméno, a podívej­te se, co jsem s ním kvů­li zkaženosti svého lidu Iz­rae­le udělal!