RoháčekJán9

Ján

Evanjelium podľa Jána

Slepý od narodenia.1 A idúc po­mimo videl človeka, slepého od narodenia. 2 A jeho učeníci sa ho opýtali a riek­li: Rab­bi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? 3 Ježiš od­povedal: Ani on ne­zhrešil ani jeho rodičia, ale aby boli skut­ky Božie zjavené na ňom. 4 Ja musím konať skut­ky toho, ktorý ma po­slal, do­kiaľ je deň; ide noc, keď nebude môcť ni­kto pracovať. 5 Keď som na svete, som svet­lom sveta. 6 To po­vediac, na­pľul na zem, spravil blato zo sliny, na­trel ho na oči slepého 7 a po­vedal mu: Idi, umy sa v ryb­níku Silo­am (čo je preložené: Po­slaný). A tak od­išiel a umyl sa, a prišiel a videl. 8 Vtedy hovorili súsedia a tí, ktorí ho pred­tým vídali slepého, a že bol žob­rák: Či nie je toto ten, ktorý to sedával a žob­ral? 9 Jed­ni hovorili, že je to on; a druhí hovorili: Nie je, ale mu je podob­ný. Ale on hovoril: Ja som to. 10 Vtedy mu po­vedali: A jakože sa ti ot­vorili oči? 11 A on od­povedal: Človek, ktorý sa volá Ježiš, spravil blato, po­mazal moje oči a po­vedal mi: Idi k ryb­níku Silo­am a umy sa! A od­išiel som a keď som sa umyl, videl som. 12 Vtedy mu po­vedali: A kde je ten človek? Po­vedal: Ne­viem. Pred farizei.13 Potom ho pojali k farize­om, toho pred­tým slepého. 14 A bola sobota, keď spravil Ježiš to blato a ot­voril jeho oči. 15 A tedy sa ho zase opýtali aj farize­ovia, ako pre­zrel? A on im po­vedal: Priložil blato na moje oči, a umyl som sa a vidím. 16 Vtedy po­vedali nie­ktorí z farize­ov: Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva soboty. Zase iní hovorili: Jako môže hriešny človek robiť také divy? A bola rozt­ržka medzi nimi. 17 Vtedy zase po­vedali slepému: Čo ty hovoríš o ňom, že ot­voril tvoje oči? A on po­vedal: Je prorok. 18 Vtedy ne­verili Židia o ňom, že by bol býval slepý a že pre­zrel, do­kiaľ nezavolali jeho rodičov, rodičov toho, ktorý to pre­zrel, 19 a opýtali sa ich a riek­li: Či je toto ten váš syn, o ktorom vy hovoríte, že sa slepý narodil? Ako je to, že teraz vidí? 20 A jeho rodičia im od­povedali a riek­li: Vieme, že je to náš syn, aj to, že sa slepý narodil; 21 ale jako je to, že teraz vidí, ne­vieme, alebo kto ot­voril jeho oči, my ne­vieme. Má svoje roky, pýtaj­te sa jeho; on bude hovoriť za seba. 22 To po­vedali jeho rodičia pre­to, že sa báli Židov, lebo Židia sa už boli medzi sebou do­hod­li, aby ten, kto by vy­znal o ňom, že je Kris­tus, bol vy­lúčený zo synagógy. 23 Pre­to po­vedali jeho rodičia, má vraj svoje roky, jeho sa pýtaj­te. 24 Vtedy za­volali po druhé človeka, ktorý to bol slepý, a po­vedali mu: Daj Bohu chválu; my vieme, že ten človek je hriešnik. 25 A on od­povedal: Či je hriešnik, ne­viem; jed­no viem, že som bol slepý a že teraz vidím. 26 A zase mu len po­vedali: Čo ti urobil? Ako ot­voril tvoje oči? 27 Od­povedal im: Už som vám po­vedal, a ne­počuli ste. Čo zase chcete počuť? Či azda aj vy chcete byť jeho učeník­mi? 28 Nadávali mu a po­vedali: Ty si toho učeníkom, ale my sme učeníci Mojžišovi. 29 My vieme, že Mojžišovi hovoril Bôh, ale o tom­to ne­vieme, od­kiaľ je. 30 Človek od­povedal a riekol im: Práve v tom je tá div­ná vec, že vy ne­viete, od­kiaľ je, a ot­voril moje oči. 31 Veď vieme, že Bôh hriešnikov nečuje; ale keď nie­kto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho čuje. 32 Od veku nebolo slýchať, že by nie­kto bol ot­voril oči toho, kto sa slepý narodil. 33 Keby on nebol od Boha, ne­mohol by nič robiť. 34 Od­povedali a riek­li mu: Ty si sa celý narodil v hriechoch a ty nás učíš? A vy­hnali ho von. Zase s Ježišom.35 A Ježiš počul o tom, že ho vy­hnali von, a keď ho našiel, po­vedal mu: Ty že veríš v Syna Božieho? 36 A on od­povedal a riekol: A kto je to, Pane, aby som uveril v neho? 37 A Ježiš mu po­vedal: Aj si ho videl, a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. 38 A on po­vedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. 39 A Ježiš po­vedal: Ja som prišiel na súd na ten­to svet, aby tí, ktorí ne­vidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. 40 A počuli to niek­torí z farize­ov, ktorí boli s ním, a po­vedali mu: Či sme azda aj my slepí? 41 A Ježiš im po­vedal: Keby ste boli slepí, ne­mali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a pre­to váš hriech zo­stáva.

RoháčekJán9