RoháčekJán7

Ján

Evanjelium podľa Jána

Pán ide potajomky na sviatok.1 Po­tom chodil Ježiš po Galilei, lebo nech­cel chodiť po Jud­sku, pre­tože ho Židia hľadali za­biť. 2 A bol blíz­ko sviatok Židov, sláv­nosť stánov. 3 Vtedy mu po­vedali jeho bratia: Prej­di od­tiaľto a idi do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skut­ky, ktoré činíš. 4 Lebo veď ni­kto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verej­nos­ti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu. 5 Lebo ani jeho bratia ne­verili v neho. 6 Vtedy im po­vedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždyc­ky hotový. 7 Vás ne­môže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skut­ky sú zlé. 8 Vy len iďte hore na sviatok, ja (ešte) nej­dem hore na ten­to sviatok, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil. 9 A keď im to po­vedal, zo­stal v Galilei. 10 Ale jako od­išli jeho bratia hore na sviatok, vtedy od­išiel aj on hore, nie zjav­ne, ale jako taj­ne. 11 Vtedy ho hľadali Židia v ten sviatok a hovorili: Kdeže je tam­ten? 12 A bolo mnoho vravy o ňom v zá­stupoch, a jed­ni hovorili, že je dob­rý, a druhí hovorili: Nie, ale zvádza zá­stup. 13 Ale ni­kto nehovoril o ňom verej­ne, zo strachu pred Žid­mi. Pán učí verejne. Jeho učenie. Obriezka v sobotu.14 A keď už bolo stred sviat­ku, od­išiel Ježiš hore do chrámu a učil. 15 Vtedy sa divili Židia a hovorili: Jako zná ten­to pís­ma, keď sa ne­učil? 16 Na tom im od­povedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal. 17 Ak nie­kto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba. 18 Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý, a ne­právos­ti v ňom niet. 19 Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Démona máš. Kto ťa hľadá za­biť? 21 Ježiš od­povedal a riekol im: Jeden skutok som učinil, a všet­ci sa pre­to divíte. 22 Veď to bol Mojžiš, k­torý vám vydal ob­riez­ku, nie že by bola od Mojžiša, ale od ot­cov; a v sobotu p­red­sa obrezujete človeka. 23 Nuž ak v sobotu prijíma človek ob­riez­ku pre­to, aby nebol narušený zákon Mojžišov, na mňa sa tedy hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu? 24 Ne­súďte podľa zo­vňajška, ale súďte spraved­livý súd! Rozličná mienka o Pánovi. Mnohí uveria. Farizeovia pošlú zobrať ho. Hľadať ma budete... O Duchu.25 Vtedy hovorili poniek­torí z Jeruzalemänov: Či nie je toto ten, ktorého to hľadajú za­biť? 26 A hľa, smele hovorí, a nič mu ne­vravia. Či azda na­ozaj po­znali kniežatá, že je ten­to skutočne Kris­tus? 27 Ale o tom­to vieme, od­kiaľ je; no, Kris­tus, keď prij­de, o tom nebude ni­kto vedieť, od­kiaľ je. 28 Vtedy za­volal Ježiš učiac v chráme a po­vedal: Znáte aj mňa aj viete, od­kiaľ som, a ne­prišiel som sám od seba. Ale je prav­divý ten, ktorý ma po­slal, ktorého vy ne­znáte. 29 Ale ja ho znám, pre­tože som od neho, a on ma po­slal. 30 Vtedy ho hľadali jať, ale ni­kto ne­položil na neho ruky, lebo ešte nebola prišla jeho hodina. 31 A zo zá­stupu mnohí uverili v neho a hovorili: Či Kris­tus, keď prij­de, učiní viacej divov, ako je tých, ktoré ten­to učinil? 32 Ale keď počuli farize­ovia zá­stup, že re­ptajúc po­vráva o ňom také veci, po­slali farize­ovia i naj­vyšší kňazi sluhov, aby ho jali. 33 Vtedy im po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma po­slal. 34 Budete ma hľadať, ale nenaj­dete, a ta, kde som ja, vy ne­môžete prij­sť. 35 Vtedy si po­vedali Židia: Kam to ten­to poj­de, že ho my nenaj­deme? Či snáď poj­de do dia­spory Grékov a bude učiť Grékov? 36 Aké je to slovo, ktoré po­vedal, budete ma v­raj hľadať a nenaj­dete ma, a že ta, kde som ja, vy ne­môžete prij­sť? 37 Po­tom v po­sled­ný, v ten veliký deň sviat­ku stál Ježiš a volal: Ak nie­kto žíz­ní, nech prijde ku mne a pije! 38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Pís­mo, rieky živej vody po­tečú z jeho vnút­ra. 39 Ale to po­vedal o S­vätom Duchu, ktorého mali do­stať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pre­tože Ježiš ešte nebol os­lávený. 40 Vtedy mnohí zo zá­stupu počujúc to slovo hovorili: Toto je vprav­de ten prorok. 41 Iní hovorili: Toto je Kris­tus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prij­de Kris­tus?! 42 Či nehovorí Pís­mo, že zo semena Dávidov­ho a z Bet­lehema, z mes­tečka, kde bol Dávid, prij­de Kris­tus? 43 A po­vs­tala rozt­ržka pre neho v zá­stupe. 44 A nie­ktorí z nich ho chceli jať, ale ni­kto ne­položil na neho rúk. Návrat a svedoctvo služobníkov najvyšších kňazov. Nikodém.45 A sluhovia prišli z­pät k naj­vyšším kňazom a farize­om, ktorí im po­vedali: Prečo ste ho nedovied­li? 46 Sluhovia od­povedali: Ni­kdy tak nehovoril človek ako ten­to človek. 47 Vtedy im od­povedali farize­ovia: Či ste azda i vy zvedení? 48 Či azda nie­kto z kniežat uveril v neho, alebo z farize­ov? 49 Ale iba ten zá­stup, ktorý ne­zná zákona - zlorečení sú. 50 Na to im po­vedal Ni­kodém, ktorý to bol pred­tým prišiel k nemu vnoci, a bol jed­ným z nich: 51 Či náš zákon súdi človeka prv, ako by bol počul od neho a zvedel, čo robí? 52 Od­povedali a riek­li mu: Či si azda aj ty z Galilee? Zpytuj a vidz, že prorok ne­povs­tane z Galilee. 53 A išli každý do svoj­ho domu.

RoháčekJán7