RoháčekJán6,64

Ján 6:64

Evanjelium podľa Jána

Ale sú nie­ktorí z vás, ktorí ne­veria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiat­ku, ktorí sú to tí, ktorí ne­veria, a kto je ten, ktorý ho zradí.


Verš v kontexte

63 Duch je, ktorý oživuje; telo nič ne­osoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. 64 Ale sú nie­ktorí z vás, ktorí ne­veria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiat­ku, ktorí sú to tí, ktorí ne­veria, a kto je ten, ktorý ho zradí. 65 A vravel: Pre­to som vám po­vedal, že ni­kto ne­môže prij­sť ku mne, keby mu to nebolo dané od môj­ho Ot­ca.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

64 Ale sú nie­ktorí z vás, ktorí ne­veria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiat­ku, ktorí sú to tí, ktorí ne­veria, a kto je ten, ktorý ho zradí.

Evanjelický

64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí.

Ekumenický

64 No medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž vedel od začiat­ku, ktorí ne­veria a kto ho zradí.

Bible21

64 Něk­teří z vás ale nevěří.“ (Ježíš to­tiž od počátku věděl, kteří ne­věři­li a kdo ho zradí.)

RoháčekJán6,64